andon wifi

Thiết Bị Định Vị Ô Tô

Nhà sản xuất thiết bị định vị ô tô (TBGSHT) hàng đầu Việt Nam theo đúng qui định của BGTVT

Hệ thống Andon - Andon system

Chuyên sản xuất, cung cấp & lắp đặt hệ thống giám sát dây chuyền sản xuất (andon system), Hệ thống quản lý sản lượng trong sản xuất

ANDON KHÔNG DÂY - WIRELESS ANDON

Sản xuất, cung cấp thiết bị & giải pháp cho hệ thống andon không dây (wireless) cho các nhà máy sản xuất

Dịch vụ

	HỢP QUY HỢP CHUẨN CỦA BỘ GTVT

Giấy chứng nhận hợp chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải & Hợp Qui của Bộ Thông Tin và Truyền Thông về Thiết bị định vị ô tô..